top of page

Jules Gadeyne.

NEDERLANDS

Jules Gadeyne 11 februari 1857 – 9 maart 1936 

De overgrootvader van Peter.

Gemeenteraadslid, voorzitter van het vroegere armbestuur (ocmw van toen) , stichter en voorzitter van de beheerraad der stedelijke vakschool, ondervoorzitter van de voedingscomiteit tijdens de oorlog, ondervoorzitter van de maatschappij der goedkope woningen het lindenhof.

Meubelmaker in de H. Consciencestraat en Yserstraat.

Later overgenomen door zonen Leon Gadeyne en Marcel Gadeyne

daarna door kleinzoons Armand en Jean-Pierre Gadeyne

Richtte de avondvakschool in de onderwijsstraat in de volksmond bekend als de tekenschool terwijl men er niet alleen tekenwerk verrichte.

“Groep van de zwarte kat” schildersgroep : Valerius De Saedeleer, Modest Huys, G. Gooris, Thysbaert, Alfons Wauters en nog enkele andere kunstenaars en beminnaars. Samenkomsten vonden meetal plaats in het café van zijn zus Marie “Mietje” Gadeyne “A la Belle Vue”*.

Dankzij zijn vele activietijten en bewonderingswaardige schilderskunsten werd de meest oostelijke Helling van de Blankenbergse zeedijk naar hm vernoemd, de “J. Gadeyne helling”  naast zijn beste vriend  de “Valerius De Saedeleerhelling”.

Dit zijn allemaal schilderijen en portretten van hem.

Hiernaast geen grafsteen maar een herdenkingssteen die aan de muur van de vakschool hing.

FRANÇAIS

Jules Gadeyne 11 février 1857 - 9 mars 1936 

L'arrière-grand-père de Peter.

Conseiller municipal, président de l'ancien conseil communal, fondateur et président du conseil d'administration de l'école technique municipale, vice-président du comité de l'alimentation pendant la guerre, vice-président de la société de maisons bon marché "lindenhof".

Fabricant de meubles dans la H. Consciencestraat et la Yserstraat.

Reprise ultérieure par les fils Léon Gadeyne et Marcel Gadeyne.

Ensuite, par les petits-fils Armand et Jean-Pierre Gadeyne.

Il a fondé l'école du soir dans la onderwijsstraat, connue sous le nom d'école de dessin, bien qu'elle ne se consacre pas uniquement au dessin.

"Groupe du chat noir" groupe de peintres : Valerius De Saedeleer, Modest Huys, G. Gooris, Thysbaert, Alfons Wauters et quelques autres artistes et amateurs. Les réunions avaient généralement lieu dans le café de sa sœur Marie "Mietje" Gadeyne "A la Belle Vue "*.

Grâce à ses nombreuses activités et à ses admirables talents de peintre, le versant le plus oriental du front de mer de Blankenberg porte son nom, le "versant J. Gadeyne", à côté de son meilleur ami, le "Valerius De Saedeleerhelling".

Ce sont toutes des peintures et des portraits de lui.

A droite, il n'y a pas de pierre tombale mais une pierre commémorative qui était accrochée au mur de l'école technique.

DEUTSCH

Jules Gadeyne 11. Februar 1857 - 9. März 1936 

Der Urgroßvater von Peter.

Stadtverordneter, Vorsitzender des ehemaligen Gemeinderats, Gründer und Vorsitzender des Vorstands der städtischen Fachschule, stellvertretender Vorsitzender des Lebensmittelausschusses während des Krieges, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für billige Häuser "lindenhof".

Möbelhersteller in der H. Consciencestraat und Yserstraat.

Später von den Söhnen Leon Gadeyne und Marcel Gadeyne übernommen

Danach von den Enkeln Armand und Jean-Pierre Gadeyne.

Gründung der Abendschule in der Onderwijsstraat, die im Volksmund als Zeichenschule bekannt ist, obwohl sie nicht nur zeichnen.

"Gruppe der schwarzen Katze" Gruppe von Malern : Valerius De Saedeleer, Modest Huys, G. Gooris, Thysbaert, Alfons Wauters und einige andere Künstler und Liebhaber. Die Treffen fanden meist im Café seiner Schwester Marie "Mietje" Gadeyne "A la Belle Vue "* statt.

Dank seiner vielen Aktivitäten und bewundernswerten Malerfähigkeiten wurde der östlichste Hang der Blankenberger Strandpromenade nach ihm benannt, der "J. Gadeyne-Hang", neben seinem besten Freund, dem "Valerius De Saedeleerhelling".

Dies sind alles Gemälde und Porträts von ihm.

Auf der rechten Seite befindet sich kein Grabstein, sondern ein Gedenkstein, der an der Wand der Fachschule hing.

ENGLISH

Jules Gadeyne 11 February 1857 - 9 March 1936 

Peter's great-grandfather.

Municipal councillor, chairman of the former poor board (ocmw at the time), founder and chairman of the management board of the municipal technical school, vice-chairman of the food committee during the war, vice-chairman of the company of cheap houses het lindenhof.

Furniture maker in H. Consciencestraat and Yserstraat.

Later taken over by sons Leon Gadeyne and Marcel Gadeyne

Afterwards by grandsons Armand and Jean-Pierre Gadeyne.

Founded the night school in the education street popularly known as the drawing school while they did not only do drawing.

"Group of the black cat" group of painters: Valerius De Saedeleer, Modest Huys, G. Gooris, Thysbaert, Alfons Wauters and a few other artists and admirers. Meetings usually took place in the café of his sister Marie "Mietje" Gadeyne "A la Belle Vue "*.

Thanks to his many activities and admirable painting skills, the easternmost slope of the Blankenberg seafront was named after him, the "J. Gadeyne slope" next to his best friend the "Valerius De Saedeleer slope".

These are all paintings and portraits of him.

On the right, no tombstone but a commemorative stone that hung on the wall of the school.

bottom of page