top of page

Na de begrafenis werd in 1936 postuum een eerbetoon gedrukt en verspreid.

 

Onlangs had ik het geluk hiervan een origineel te mogen ontvangen.

(Drukkerij Cedem Bakkerstraat 40, Blankenberge)

 

 

UIT ERKENTELIJKHEID AAN DEN HEER

Jules Gadeyne

STICHTER VAN DE MIDDELBARE NIJVERHEIDSSCHOOL

VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEHEER

1906 -1936

 

 

Een heerlijk en verdienstelijk leven is geëindigd in een schoonen zinrijken ouderdom en, spijts de hooge jaren, heeft de dood den heer Gadeyne gevonden toen hij nog bezield was door den geest van arbeid en vervuld met de ware nederigheid, beide deugden, die het leven van den verdienstelijken man kenschetsten

IJdelheid en aanmatiging bleven den heer Gadeyne heel zijn leven door vreemd, alhoewel hij, door noesten arbeid, een benijdenswaardige plaats had weten te veroveren in zijn geliefd Blankenberge en er in geslaagd was te worden, de leidende en typische figuur, wiens aandenken, bij zijn medeburgers, steeds in eere zal blijven voortleven.

De zware lasten van een groot gezin heeft hij niet ontzien en daardoor behoorde hij ook tot de sterke zielen. Zijn prachtig gezin lag hem nauw aan het harte en aan de zijnen schonk hij zijn volste, onbaatzuchtige en opofferende liefde.

Maar de veelomvattende liefde van den heer Gadeyne bleef niet beperkt tot zijn bloedeigen gezin; zij groeide uit tot de sociale taak, die hem wachtte als patroon en ook dien hoogen plicht heeft hij niet ontweken. Het soms harde lot van den werkman hield zijn aandacht gaande en de vaak voorkomende onbeholpenheid van de leerjongens trof hem diep. Aan den lijve had hij immers ondervonden wat het beteekende, aan kostelijke tijdverspilling, zijn eigen leermeester te moeten zijnen wat hij persoonlijk had moeten ontberen en wat hem in zijn vorming had ontbraken, wilde hij aan anderen rijkelijk schenken.

Zoo vatte de heer Gadeyne de delicate taak aan, met een paar verdienstelijke vrienden, tenjare 1906, van een teekenschool voor vaklieden op te richten, school die thans, onder zijn kundige leiding, is uitgegroeid tot de bloeiende, door den Staat en Provincie erkende, Stedelijke Middelbare Nijverheidsschool.

 

't ls niet zonder innige en oprechte ontroering, dat allen die hem aan het werk hebben gezien, terugdenken aan de toewijding en getrouwheid waarmede hij, dertig jaren lang, het voorzitterschap heeft waargenomen van den Raad van Beheer der school. Nooit werd er in het verslagenboek der zittingen één enkele afwezigheid geboekt voor den heer Gadeyne; tot een paar weken vóór zijn dood zelfs, nam hij nog regelmatig het voorzitterschap waar en steeds blonk hij daarbij uit door zijn helder inzicht, zijn juist oordeel en zijn tactvol optreden in de moeilijkste gevallen.

De toekomst en de uitbreiding der Stedelijke Middelbare Nijverheidsschool lag hem nauw aan het harte en, om die te bereiken, gebruikte hij gepast en bescheiden zijn rijken invloed en zijn groot gezag. Door zijn menigvuldige bezoeken aan de school, gedurende de lesuren, was hij, de ondervindingrijke, een wijze raadsman voor de leerkrachten, zoowel als voor de door hem geliefde leerlingen.

Wat de duurbare overledene als kunstenaar presteerde werd door meer bevoegden raak geschetst, doch ook voor leeken was het opvallend hoe Gadeyne in zijn kunst, een kind was van zee en zonne. Passievol beminde hij die beide natuurelementen, trouw heeft hij ze na gepenseeld onder al hun aspecten en tot in den dood moet hem in de matte oogen gebleven zijn iets van het glanzende, verzinkende zonnelicht; in het graf zelf moet hem nog eeuwiglijk wiegen het bruisen van zijn geliefde, de woeste Noordzee!

Als lid van den gemeenteraad, als ondervoorzitter van het Lindenhof, als voorzitter van den Openbaren Onderstand, als voorzitter van het Comité tijdens de bange oorlogsjaren verwierf de heer Gadeyne de achting en de waardeering van allen, die hem aan het werk hebben gezien in de zooveel omvattende uitingen van zijne menschlievende, sociale bedrijvigheid.

Aan uw werkkracht, aan uw gehechtheid aan den werkersstand, aan uw onbevangen rechtschapenheid, aan uw onbevooroordeeld denken en handelen, geliefde en betreurde Voorzitter, brengen wij, de Raad van Beheer, personeel en leerlingen der Middelbate Nijverheidsschool een ontroerde hulde. In ons midden zal uw naam steeds met eerbied worden vernoemd, uw voorbeeld worden nagevolgd.

Moge het een troost wezen voor uw diepbeproefde familieleden.

Moge de Heer U in vrede hebben ontvangen en naar uw werk en weldoen hebben beloond.

 

Druk. Cedem, Bakkersstraat, 40, Blankenberge.

't ls niet zonder innige en oprechte ontroering, dat allen die hem aan het werk hebben gezien, terugdenken aan de toewijding en getrouwheid waarmede hij, dertig jaren lang, het voorzitterschap heeft waargenomen van den Raad van Beheer der school. Nooit werd er in het verslagenboek der zittingen één enkele afwezigheid geboekt voor den heer Gadeyne; tot een paar weken vóór zijn dood zelfs, nam hij nog regelmatig het voorzitterschap waar en steeds blonk hij daarbij uit door zijn helder inzicht, zijn juist oordeel en zijn tactvol optreden in de moeilijkste gevallen.

De toekomst en de uitbreiding der Stedelijke Middelbare Nijverheidsschool lag hem nauw aan het harte en, om die te bereiken, gebruikte hij gepast en bescheiden zijn rijken invloed en zijn groot gezag. Door zijn menigvuldige bezoeken aan de school, gedurende de lesuren, was hij, de ondervindingrijke, een wijze raadsman voor de leerkrachten, zoowel als voor de door hem geliefde leerlingen.

Wat de duurbare overledene als kunstenaar presteerde werd door meer bevoegden raak geschetst, doch ook voor leeken was het opvallend hoe Gadeyne in zijn kunst, een kind was van zee en zonne. Passievol beminde hij die beide natuurelementen, trouw heeft hij ze na gepenseeld onder al hun aspecten en tot in den dood moet hem in de matte oogen gebleven zijn iets van het glanzende, verzinkende zonnelicht; in het graf zelf moet hem nog eeuwiglijk wiegen het bruisen van zijn geliefde, de woeste Noordzee!

Als lid van den gemeenteraad, als ondervoorzitter van het Lindenhof, als voorzitter van den Openbaren Onderstand, als voorzitter van het Comité tijdens de bange oorlogsjaren verwierf de heer Gadeyne de achting en de waardeering van allen, die hem aan het werk hebben gezien in de zooveel omvattende uitingen van zijne menschlievende, sociale bedrijvigheid.

Aan uw werkkracht, aan uw gehechtheid aan den werkersstand, aan uw onbevangen rechtschapenheid, aan uw onbevooroordeeld denken en handelen, geliefde en betreurde Voorzitter, brengen wij, de Raad van Beheer, personeel en leerlingen der Middelbate Nijverheidsschool een ontroerde hulde. In ons midden zal uw naam steeds met eerbied worden vernoemd, uw voorbeeld worden nagevolgd.

Moge het een troost wezen voor uw diepbeproefde familieleden.

Moge de Heer U in vrede hebben ontvangen en naar uw werk en weldoen hebben beloond.

 

Druk. Cedem, Bakkersstraat, 40, Blankenberge.

Schenking van de Heer Dirk Kamoen, zaakvoerder Hotel Alfa-Inn, Kerkstraat Blankenberge

bottom of page