top of page

Deze Blankenbergse gezegden zijn te vinden op de tafel in de woonkamer.

Klik op het pijltje om ze te horen zo kun je al eens oefenen.

Heurn akster weunt hooge!

Z’n ejne ooge zegt foert teegn den anderen.

Der is vele volk in de stoasje!

Je ku nog nie rechte piss’n in e kromme buuze!

't Is em gebrakt en gespoogn!

 

't Is vo je duum in je gat te breek'n.

Je groeit deure z'n hoar!

't Was e licht schitje uut 't west'n.

Piss’n ip e blow stintje da je were blieje wordt.

Da zyn koent'n va gedroogd'n hoarienk!

Mè scharhoak'n ligg’n.

 

't Goa kattejoeng’n broak'n.

Je zy gy wel ipgetutematooid, zy je van de smeete?

We zien allemoale van ei’ kupe!

J'is serieus gepatejld.

Die nie besnot is, moe z'n neuze nie voagen.

Kyk'n lik 'n uul in 'n ankergat.

bottom of page